Deconstruction of the joint past: Missing persons and normalization

Për të lexuar / Čitati – Festival Krokodil

Edona Reshitaj Concert

Radio Urban FM Selectors Party – Berna and Ari